Anubhav Srivastava, Vishal Jain & Sivananth Ramachanran, CFA